ANTWERP DRIVE

3 & 4 juni 2023 – ANTWERP EXPO

0

Your cart

ANTWERP DRIVE

3 & 4 juni 2023 – ANTWERP EXPO

0

Your cart

ANTWERP DRIVE

3 & 4 juni 2023 – ANTWERP EXPO

0

Your cart

Toggle menu

Deelnemingsvoorwaarden

1. De bepalingen waaronder aan het Antwerp Drive event (hierna genoemd beurs) kan worden deelgenomen zijn vastgelegd in deze deelnemingsvoorwaarden, alsmede in het algemeen reglement voor deze beurs.

2. De beurs zal worden gehouden in Antwerp Expo.

3. Tentoonstellingsgoederen welke tot de beurs worden toegelaten, één en ander steeds ter beoordeling van de organisatie : Alles wat maar met rijden te maken heeft, zoals bijvoorbeeld:

• AUTO’S (alle soorten en modellen, welke aandrijving ook)
• SCOOTERS, BROMMERS en MOTORFIETSEN (alle soorten, modellen en aandrijving)
• ALTERNATIEF VERVOER (allerhande en alle soorten aandrijving)
• FIETSEN (alle soorten en modellen, welke aandrijving ook)
• CLUBS en VERENIGINGEN
• TOERISTISCH MATERIAAL
• SPORT en ONTSPANNING
• EVENT, TEAM BUILDING en EXTREME
• OUTDOOR en ADVENTURE
• ALLES WAT MET RIJDEN TE MAKEN HEEFT…

4. Tentoonstellingsgoederen, standbouwmateriaal enz.. die zich bevinden in de gebouwen en/of op de bijhorende terreinen zijn voor rekening en op risico van de deelnemer.

5. De kosten van de standruimte zijn voor de naakte oppervlakte (tapijt inbegrepen) en kunnen oplopen indien de deelnemer extra’s vraagt. (bvb water, elektriciteit enz…) Deze zullen apart worden aangerekend en dit aan de prijzen die gehanteerd worden door Antwerp Expo.

6. De exposant verbindt zich ertoe de helft van het verschuldigde bedrag te vereffenen binnen de 8 dagen na ontvangst van de rekening. De rest van het saldo dient betaald te worden ten laatste 10 dagen voor aanvang van de beurs (23/05/2023). Actie: Indien de exposant het hele bedrag binnen de 30 dagen na inschrijving betaald, zal hij van een korting van 10% kunnen genieten. Bij niet betaling zal de exposant niet kunnen deelnemen aan de beurs. Het bedrag zal gestort worden op het rekeningnummer vermeld op het factuur.

7. Het is ten strengste verboden om onder eigen naam zijn gehuurde oppervlakte onder te verhuren of weg te geven aan derden.

8. Openingsuren, op- en afbouw tijden zijn vermeld op het inschrijvingsformulier. Alle informatie kan geraadpleegd worden via de website.

9. De standhouders zullen zelf hun burgerlijke aansprakelijkheid dekken door ondertekening van een polis bij een verzekeraar van hun keuze. Deze polis zal uitdrukkelijk voorzien dat zowel de standhouder alsook zijn verzekeraar afstand doen van elk verhaal van welke aard ook tegen IMKA bvba, organisator, alsook tegen hun organen, hun personeel en hun aangestelde. Op eenvoudige aanvraag van IMKA zal de standhouder aan eerstgenoemde een afschrift bezorgen van de polis waarin de door hem/haar afgesloten verzekeringsclausule van afstand van verhaal opgenomen is.

10. De beslissing betreffende grootte en plaats van de stand genomen door de organisatoren is zonder verhaal. De deelnemers hebben geen keuze van de stand, maar de organisatoren zullen rekening houden, voor zover mogelijk, met de wensen van de exposanten. Indien het door onvoorziene omstandigheden mocht nodig zijn, behouden de organisatoren het recht om de plannen voor de beurs of de grootte van de standen te wijzigen zonder recht tot enige vergoeding voor de exposanten. De vroeger deelnemende exposanten zullen steeds vooraan krijgen, maar wel steeds in het belang van de editie.

11. De adviesraad zal mede het verloop van de toekomstige edities bepalen. Exposanten kunnen steeds hun voorstellen indienen om hier aan mee te werken.

12. De exposant verklaart door het ondertekenen kennis genomen te hebben van bovenstaande voorwaarden en bepalingen.